Cardbox Packaging s.r.o.

Březová - Březová 200, PSČ 76315

ICO: 29372801

DIC: CZ29372801Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2018, prohlášení o ochraně údajů pro zákazníky a dodavatele skupiny Cardbox Packaging

Vážení obchodní partneři!

1. Vaše osobní údaje budeme i nadále zpracovávat výhradně pro následující účely:

 • pro založení, správu a realizaci stávajících obchodních vztahů a obchodních vztahů v pověření,
 • pro příležitostné aktivní informování o podstatných změnách na trhu a interních změnách ve společnosti Cardbox, 
 • v souvislosti s informováním o relevantním vývoji legislativy týkající se našich výrobků a služeb, jakož i
 • v případě proaktivního managementu škod našich společností.

Pokud nám své údaje poskytnete, činíte tak zásadně dobrovolně. Chtěli bychom Vás však upozornit, že zakázku nebudeme moci často splnit, anebo ji nebudeme moci splnit k plné spokojenosti, pokud nám své osobní údaje neposkytnete, příp. pokud je nebudeme smět použít. Můžete se však i nadále spolehnout, že Vaše údaje budeme chránit a používat s patřičnou péčí.

2. Právní základy zpracování 

Jste-li zákazníkem nebo dodavatelem skupiny Cardbox, zpracováváme Vaše osobní údaje, neboť je to pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nezbytné. 

V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje pouze kvůli účelům uvedeným v bodě 1.

3. Předávání Vašich osobních údajů 

Je-li to pro účely uvedené v bodě 1 bezpodmínečně nutné, předáme Vaše osobní údaje následujícím příjemcům: 

 • poskytovatelům IT služeb, s nimiž spolupracujeme,
 • správním úřadům, soudům a veřejnoprávním korporacím,
 • auditorům pro účely auditingu, 
 • pojišťovnám z důvodu uzavření pojistné smlouvy o plnění nebo vzniku pojistné události,
 • zákazníkům a dodavatelům, pokud se jedná o údaje společníků, orgánů a ostatních pracovníků daného zákazníka, příp. dodavatele,
 • kooperačním partnerům a právním zástupcům, kteří pro nás pracují,
 • koncernovým společnostem zákazníků, příp. dodavatelů,
 • orgánům podnikového a zákonného zastupování zájmů,
 • inkasním společnostem pro vymáhání dluhů,
 • bankám, faktoringovým společnostem, cesionářům a leasingovým společnostem. 

Někteří z výše uvedených příjemců se mohou nacházet mimo území České republiky, anebo mohou Vaše osobní údaje zpracovávat mimo území České republiky. Úroveň ochrany údajů v jiných zemích nemusí za určitých okolností odpovídat úrovni v České republice. Přijímáme proto opatření, abychom zaručili, že všichni příjemci budou nabízet přiměřenou úroveň ochrany údajů. Za tímto účelem uzavíráme například standardní smluvní doložky (2010/87/ES a/nebo 2004/915/ES). Tyto jsou na požádání samozřejmě k dispozici (viz kontaktní údaje).

4. Doba uchovávání 

Vaše osobní údaje uchováváme zásadně do ukončení obchodního vztahu, v rámci něhož jsme Vaše údaje shromáždili, anebo do uplynutí aplikovatelných zákonných promlčecích a archivačních lhůt; kromě toho do ukončení případných právních sporů, při nichž jsou údaje zapotřebí jako důkaz. Jste-li obchodní partner (zákazník, příp. dodavatel), bývalý obchodní partner, zájemce, příp. potenciální budoucí obchodní partner nebo kontaktní osoba jednoho s výše uvedených subjektů, uchováváme Vaše osobní údaje až do Vašeho podání námitky nebo odvolání Vašeho souhlasu. 

5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji 

Jste mimo jiné oprávněni si ověřit, (1) zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, a obdržet kopie těchto údajů, (2) požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo se nezpracovávají v souladu se zákonem, (3) požadovat od nás omezení zpracovávání Vaši osobních údajů, (4) za určitých okolností podat námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, anebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, přičemž odvolání se nedotýká oprávněnosti zpracování, k němuž došlo před odvoláním, (5) požadovat přenositelnost údajů, pokud jste naším obchodním partnerem, (6) znát totožnost třetích osob, jimž se Vaše osobní údaje předávají a (7) podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. 

6. Naše kontaktní údaje

Pokud byste měli otázky k tomuto prohlášení nebo si chtěli podat žádost, obraťte se prosím přímo na nás!

Cardbox Packaging Holding GmbH

Canovagasse 7/14

1010 Wien

Nebo e-mailem na: Office@remove-this.Cardbox-Packaging.com

Impressum

Firmenbuchnummer: FN382921w
UID/VAT:  ATU67529123
Handelsgericht: Wien

Adresse
Canovagasse 7/14
1010 Wien
Österreich
Geschäftsführung
Roland Schöberl
Klaus Hockl

Kontakt
E  office@remove-this.cardbox-packaging.com
T  +43 (0)1 503 10 73 12
F  +43 (0)1 503 10 73 50

 

Datenschutzgrundverordnung 2018, Datenschutzerklärung für Kunden und Lieferanten der Cardbox Packaging Gruppe

An unsere geschätzten Geschäftspartner !

1. Wir werden auch weiterhin Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu folgenden Zwecken verarbeiten:

 • zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung bestehender und beauftragter Geschäftsbeziehungen,
 • zur gelegentlichen aktiven Information über wesentliche Markt- und Cardbox-interne -Veränderungen,
 • im Zusammenhang mit der Information über relevante Rechtsentwicklungen betreffend unsere Produkte und Dienstleistungen so wie
 • im Falle eines proaktiven Schadensmanagements unserer Unternehmen.

Soweit Sie uns Ihre Daten zur Verfügung stellen tun Sie dies grundsätzlich freiwillig. Allerdings weisen wir darauf hin, dass wir häufig unseren Auftrag nicht oder nicht zur vollen Zufriedenheit erfüllen können, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen bzw. wir diese nicht benützen dürfen. Sie können aber auch weiterhin darauf vertrauen, dass wir Ihre Daten mit der notwendigen Sorgfalt schützen und verwenden.

2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Wenn Sie Kunde oder Lieferant der Cardbox Gruppe sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, weil dies erforderlich ist, um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur auf Basis der unter 1. genannten Zwecke.

3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln: 

 • von uns eingesetzte IT-Dienstleister,
 • Verwaltungsbehörden, Gerichte und Körperschaften des öffentlichen Rechtes,
 • Wirtschaftstreuhänder für Zwecke des Auditing, 
 • Versicherungen aus Anlass des Abschlusses eines Versicherungsvertrages über die Leistung oder des Eintritts des Versicherungsfalles,
 • Kunden und Lieferanten, soweit es sich um Daten der Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter des jeweiligen Kunden bzw. Lieferanten handelt,
 • Kooperationspartner und für uns tätige Rechtsvertreter,
 • Konzerngesellschaften der Kunden bzw. Lieferanten,
 • Organe der betrieblichen und gesetzlichen Interessensvertretung,
 • Inkassounternehmen zur Schuldeneintreibung,
 • Banken, Factoring-Unternehmen, Zessionare und Leasingunternehmen. 

Manche der oben genannten Empfänger können sich außerhalb Österreichs befinden oder Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Österreichs verarbeiten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht jenem Österreichs. Wir setzen daher Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau bieten. Dazu schließen wir beispielsweise Standardvertragsklauseln (2010/87/EU und/oder 2004/915/EC) ab. Diese sind auf Anfrage selbstverständlich verfügbar (siehe Kontaktdaten).

4. Speicherdauer 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung im Rahmen derer wir Ihre Daten erhoben haben oder bis zum Ablauf der anwendbaren gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden. Soweit Sie ein Geschäftspartner (Kunde bzw. Lieferant), ehemaliger Geschäftspartner, Interessent bzw. potentiell zukünftiger Geschäftspartner oder eine Kontaktperson bei einer der Vorgenannten sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten bis zu Ihrem Widerspruch oder dem Widerruf Ihrer Einwilligung. 

5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Sie sind unter anderem berechtigt zu überprüfen, (1) ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, (2) die Berichtigung, Ergänzung, oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, (3) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (4) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf die Rechtsmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (5) Datenübertragbarkeit zu verlangen, soweit Sie unser Geschäftspartner sind (6) die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (7) bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 

6. Unsere Kontaktdaten

Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an uns !

Cardbox Packaging Holding GmbH

Canovagasse 7/14

1010 Wien

Oder per Email an: Office@remove-this.Cardbox-Packaging.com

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die bereitgestellten Informationen auf dieser Web Site wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie/Gewähr dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.Die erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem österreichischen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.


Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und evtl. durch Dritte geschützten Waren- und Markenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.


Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Emails, vor.